Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Wykonanie operu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Przegląd serwisowy segmentowych bram przemysłowych
Dostawy części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych w 2020 r.
Archiwalne
Regulamin udzielania zamówienia publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ MZK

 

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zapewniał będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

1. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (76-200), ul. Bitwy Warszawskiej 1 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszły wskutek zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.

2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa przewozowego, cywilnego i gospodarczego.

3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych ze Spółką. W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

 • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach, w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Spółki oraz w pojazdach autobusowych,

 • marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,

 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., w tym profilowaniu.

5. Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 • sprostowania (poprawiania) danych,

 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

 • do ograniczenia przetwarzania danych,

 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt  21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki.

7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia.

8. Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

9.  Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

 • telefonicznie: 609 819 575

 • drogą elektroniczną: kjanczuk@mzk.slupsk.pl

 • osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania drogą telefoniczną.

   

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2018-06-18, godz. 11:10)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2018-06-18, godz. 11:10)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 127224