Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawa 5 nowych autobusów miejskich
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
Dostawy części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych w 2019 r.
Sprzątanie wnętrz autobusów
Wykonanie operatu wodno-prawngeo
Dostawa dystrybutora oleju napędowego na potrzeby wewnętrznej stacji paliw
Odbiór odpadów
Przeglądy technicze, regeneracja, utylizacja i dozór techniczny sprzętu pożarniczego
Holowanie pojazdów
Wykonanie operu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Archiwalne
Regulamin udzielania zamówienia publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pięciu fabrycznie nowych dwunastometrowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych olejem napędowym”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017.1579 tj. ze zm.).

 

 Postępowanie dotyczy projektu „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport miejski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2017-12-21, godz. 13:04)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2017-12-21, godz. 13:03)
Nazwa plikuRozmiar
0_Ogłoszenie o zamówieniu 2017-OJS245-513531-pl.pdf173,03 kB
1_SIWZ 21-12-2017.zip4 744,00 kB
2_odpowiedz-na-pytania-z-12012018.pdf366,56 kB
3_SIWZ i załączniki w wersji edytowalnej.zip1 271,56 kB
4_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf141,49 kB
5_informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf131,98 kB
6_ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf102,13 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 113663