Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawy energii elektrycznej
Dostawa części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych 2024 r
Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, smarów i płynów eksplaoatcyjnych
Świadczenie usług ochrony mienia
Badanie rekomensaty za 2023 r.
Wykonanie kontroli okresowych budynków
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. "Objęcie ochroną ubezpieczeniową Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r."

 

Oferty należy składać drogę elektroniczną na adres mzk@mzk.slupsk.pl do dnia 11 grudnia 2020 r. 

 

Zamawiajacy informuje, że w dniu 3 grudnia 2020 r., uzupęłnił treść ogłosznie o zamówieniu i w opisie przedmiotu zamówienia zawarł następujące sformułowanie:

Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Wzory umów i załączników w tym Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zostaną określone przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, że postanowienia wzorów umów, załączników do umów, w tym OWU nie mogą zawierać zapisów mniej korzystnych dla Zamawiającego, niż te zapisy niniejszego ogłoszenia oraz załączników do ogłoszenia. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę wzorów umów i załączników do umów, w tym OWU, które będą zawierały zapisy mniej korzystne dla Zamawiającego niż zapisy określone w ogłoszeniu o zamówieniu i załącznikach, stosuje się w to miejsce zapisy ogłoszenia o zamówieniu i załączników do tego ogłoszenia.

 

Zamawiający informuje, ze w dniu 4 grudnia 2020 r., uzupełnił treść punktu 6 ogłoszenia o zamówieniu, tj. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERT i dopisał punkt 3, z którego wynika, że Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo, jeżeli upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych.

 

Zamawiajacy w dniu 7 grudnia 2020 r. zmienił treść załącznika pn "Opis przedmiotu zamówienia". W załączniku tym Zamawiający dokonał następujacych zmian:

1. w klauzuli uproszczonej likwidacji szkód (ubezpieczenie floty pojazdów) - zmienił kwotę dla szkód cześciowych dla ubezpieczenia autocascoz 12 000 netto na 10 000 netto;

2. klauzulę prewencyjnej sumy ubezpieczenia (klauzulę dodatkową) przeniósł do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk i ustalił limit 100 0000 PLN na jedno i wszystkie ryzyka;

3. klauzula automatycznego ubezpieczenia mienia - wprowadził limit 10% nie więcej niż 200 000 PLN

4. klauzula lokalizacyjna - wprowadził limit 200 000 PLN

Nowa treść załącznika dostępna jest w pliku oznaczonym datą 7 grudnia 2020 r.

W pozostałym zakresie dokumentacja postępowania pozostaje bez zmian.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Pubvlicznych.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
1_Dokumentacja postępowania.zip1 192,65 kB
2_Ogłoszenie o zamówieniu zmiana 3_12_2020.pdf215,41 kB
3_Ogłoszenie o zamówieniu zmiana 4_12_2020.pdf215,46 kB
4_opis-zamowienia-ubezpieczenia-2021_zmiana-7_12_2020.pdf439,01 kB
5_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf364,70 kB
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2020-11-18, godz. 15:14)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2020-12-07, godz. 12:14)
Odwiedzin: 1258

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 279847