Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawy energii elektrycznej
Dostawa części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych 2024 r
Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, smarów i płynów eksplaoatcyjnych
Świadczenie usług ochrony mienia
Badanie rekomensaty za 2023 r.
Wykonanie kontroli okresowych budynków
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW
 W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE PRZEPISÓW RODO 

 

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

 1. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (76-200), ul. Bitwy Warszawskiej 1, KRS: 0000002203, NIP: 8390410217, REGON: 771486860, tel.: (59) 84 89 300 faks: (59) 841 71 49, e-mail: mzk@mzk.slupsk.pl, jest Administratorem Państwa danych osobowych, w których posiadanie wszedł wskutek wykonywania zawieranych z Państwem umów, obsługą operacji gospodarczych
  (w tym wystawianiem faktur), obsługą klientów stacji paliw i parkingu strzeżonego, utrzymywaniem korespondencji oraz merytoryczną obsługą przesyłanych do nas zamówień, wniosków, próśb i reklamacji.

 2. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:

 • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celach wynikających z postanowień zawartych umów, w tym zawierania i realizowania umów oraz dokumentowania obsługi klientów i kontrahentów korzystających z usług Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, w tym w zakresie przejazdów taborem komunikacji miejskiej, wynajmu autokarów oraz zlecania usług reklamowych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, na podstawie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c, e RODO);
 • w celach analitycznych i badań satysfakcji klientów pod kątem właściwego sposobu realizowania usług na rzecz klientów naszej Spółki oraz optymalizacji procesów ich obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu marketingu usług własnych Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą
  w Słupsku oraz promowania działalności Spółki, jej usług i nowych inicjatyw (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej);
 • w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów, jak również kontaktowania się z klientami w sprawach realizacji i obsługi ich wniosków, skarg, postulatów w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w autobusach wykorzystywanych do przewozów pasażerskich oraz na terenie administracyjnym naszej Spółki poprzez wykorzystywanie monitoringu wizyjnego na obszarach i w miejscach oznaczonych tablicami informacyjnymi;
 • w wymagających tego przypadkach Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku ubiegał będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu (np. w odniesieniu do przetwarzania informacji o prywatnych numerach telefonów i adresach e-mail), z zastrzeżeniem możliwości łatwego wycofania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, w tym profilowaniu.

 2. Osobom, których dane przetwarzamy przysługują prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie (jeśli zgoda była podstawą przetwarzania danych),
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO).
 1. Osobie, której dane nasza Spółka przetwarza przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane dotyczą uzna że przetwarzanie danych osobowych przez naszą Spółkę narusza przepisy RODO.

 2. Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe:

 • przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;

 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych przez okres do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby w razie wycofania zgody przez tę osobę (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach określonych w deklaracji zgody). Ponadto przez 3 lata będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów związanych
  z wykazaniem faktów na wypadek ewentualnych roszczeń dotyczących nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobowych.

 1. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej,
  w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podwykonawcom związanym z naszą Spółką umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie prawne, firmy zapewniające obsługę informatyczną naszej Spółki, podmioty wyspecjalizowane w windykacjach należności, agencje ochrony osób i mienia.

 2. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, jako Administrator Danych, deklaruje że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 3. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

 • telefonicznie: 609 819 575
 • drogą elektroniczną: kjanczuk@mzk.slupsk.pl
 • osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania drogą telefoniczną.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Klauzula dla klientów 2020.pdf175,11 kB
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2018-06-18, godz. 11:10)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2020-02-26, godz. 13:18)
Odwiedzin: 4026

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 278229