Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest "Objęcie ochroną ubezpieczeniową Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r."

 

Powyższa ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów;

2) ubezpieczenie autocasco pojazdów samochodowych;

3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;

4) ubezpieczenie mienia Spółki od wszystkich ryzyk;

5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;

6) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej deliktowej i kontraktowej.

 

Postępowanie prowadzone jest oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz regulaminu wewnętrznego Spółki, tj. Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Oferty należy składać na adres mailowy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w słupsku - mzk@mzk.slupsk.pl do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 12:00.

Szczegóły dotyczące przedmiotowego zamówienia zawarte są w załączonych plikach.

 

Zamawiajacy informuje, że w dniu 22 listopada 2022 r. poprawił treść załącznika nr 8 do ogłoszenia. Poprawiona wersja załącznika znajduje się w dokumentacji postępowania.

 

Załączniki:

  • 1_Dokumentacja postepowania.zip