Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, jako Zamawiający, zaprasza do udziału w postępowaniu pn. "Dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym",

prowadzonego na podstawie przepisów Ustawy Prawo Zamowień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. , w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej progów unijnych.

 

Postepowanie zostało umieszczone w miniPortalu i otrzymało "identyfikator postępowania" - cdf2d4de-3c63-48b2-8297-3ac2389ec575

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

W dniu 30.08.2022 r., Zamawiajacy wprowadził do SWZ obligatoryjne przesłanki wykluczenia z postępowania, wynikające z obowiązków nałozonych na Zamawiajacych w art 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

W związku z powyższym Wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegajacy się o udzielenie zamówienia oraz podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawcy polegają celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązani są do wypłenienia załączników Nr 8 i 9 do SWZ.

Załącznik nr 8 dotyczy Wykonawców/ wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzilenie  zamówienia.

Załącznik nr 9 dotyczy podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawcy polegają celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załączniki:

 • 1_Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS145-416071-pl.pdf 
 • 2_SWZ i załączniki.zip 
 • 3_SWZ i załączniki w wersji edytowalnej.zip 
 • 4_Odpowiedź08082022.pdf 
 • 5_odpowiedz09082022.pdf 
 • 6_SWZ i załączniki 11082022.zip 
 • 7_SWZ i załączniki 11082022 w wersji edytowalnej.zip 
 • 8_Ogłoszenie - sprostowanie ogłoszenia.pdf 
 • 81_SWZ wraz załącznikami 30082022.zip 
 • 82_SWZ wraz załącznikami 30082022 w wersji edytowalnej.zip 
 • 9_Ogłoszenie - sprostowanie ogłoszenia.pdf 
 • 91_Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.pdf 
 • 92_informacja z otwarcia ofert.pdf 
 • 93_informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 
 • 94_ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf