Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.

„Przeglądy techniczne, regeneracja, utylizacja i dozór techniczny sprzętu pożarniczego”

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskiem Zakładzie Komunikacji
Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mzk@mzk.slupsk.pl do dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania znajdują w się w załączonych plikach.