Sukcesywne dostawy paliw ciekłych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, działając na podstawie art 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz, U, 2017. poz. 1579 t.j. ze zm.) zaprasza do składania ofert we wspólnym postępowaniu o zamówienia publicznego pn.

„Sukcesywne dostawy paliw ciekłych dla:

 1. Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku,

 2. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku,

 3. „Wodociągów Słupsk” Spółka z o.o.”,

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 wyżej wymienionej ustawy.

 

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania znajdują się ogłoszeniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zamawiajacy informuje, że w dniu 29 października 2018 r. na skutek odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 23 października 2018 r. zmienił treść SIWZ oraz załączników Nr 3, 4 i 5 w zakresie wskazanym tej odpowiedzi. Zmieniona na skutek powyższej odpowiedzi SIWZ wraz załacznikami, które podlegały zmianie została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

Załączniki:

 • 1_ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS198-449484-pl.pdf 
 • 2_SIWZ z załącznikami.zip 
 • 3_SIWZ z załącznikami w wersji edytowalnej.zip 
 • 4_odpowiedz-na-zapytania-z-23102018.pdf 
 • 5_Zmiany SIWZ 29102018.zip 
 • 6_Zmiany SIWZ 29102018 wersja edytowalna.zip 
 • 7_odpowiedzi na zapytania 29102018.pdf 
 • 8_ujednolicona treść SIWZ i załączników na dzień 2.11.2018 r..zip 
 • 9_ujednolicona treść SIWZ i załączników wersja edytowalna.zip 
 • 10_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 
 • 11_odpowiedzi-na-zapytania-9112018.pdf 
 • informacja z otwarcia ofert.pdf 
 • wybór najkorzystniejszej oferty.pdf