Bilans, Rachunkek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale własnym - na dzień 31 grudnia 2016 r.

Załączniki:

  • Bilans, Rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale własnym - na dzień 31 grudnia 2016 r..pdf 
  • Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok.pdf 
  • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.PDF 
  • Sprawozdanie Zarzadu z działalności Spólki za 2016.pdf