Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzib± w Słupsku jest jednoosobow± spółk± Miasta Słupsk.

100% udziałów posiada Miasto Słupsk.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17 173 000,00 zł